Auteur: Paul van der Laan
Dag 12: dinsdag 19 maart 2019
Weekthema: Armoede
Is armoede een vloek?


UIT DE BIJBEL
Deuteronomium 15:4-7 “Overigens hoeft er onder u geen arme te zijn, want de HEERE zal u overvloedig zegenen in het land dat de HEERE, uw God, u als erfelijk bezit geeft om dat in bezit te nemen, als u tenminste de stem van de HEERE, uw God, nauwgezet gehoorzaamt, door al deze geboden die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen. Wanneer de HEERE, uw God, u gezegend heeft, zoals Hij tot u gesproken heeft, dan zult u aan vele volken leningen verstrekken, maar zelf zult u niets hoeven te lenen; en u zult over vele volken heersen, maar over u zullen zij niet heersen. Maar als er onder u een arme zal zijn, iemand uit uw broeders, binnen een van uw poorten, in uw land, dat de HEERE, uw God, u geven zal, dan mag u uw hart niet verstokken, of uw hand sluiten voor uw broeder die arm is.”
Dit Bijbelgedeelte toont aan dat er tenminste twee manieren zijn om armoede te voorkomen: 1) Door te leven naar Gods wil en zijn geboden (vs. 5) en 2) Door naar elkaar om te zien (vs. 7).

UIT HET LEVEN
Aanhangers van de zogenaamde welvaartstheologie (Prosperity Gospel), zoals bijvoorbeeld Kenneth Copeland of Paula White, zijn van mening dat armoede een vloek is. Zij stellen dat Jezus aan het kruis ook voor deze vloek is gestorven en dat een christen dus nooit arm hoeft te zijn. Integendeel, elke christen is volgens aanhangers van deze leer voorspoed beloofd. Het is niet verbazingwekkend dat deze theologie in de derde wereld door velen wordt omarmd. Het biedt hen hoop in een vaak uitzichtloze situatie. De tekst van vandaag toont aan dat armoede inderdaad niet onvermijdelijk is, maar volgens dit Bijbelgedeelte wordt veroorzaakt doordat wij niet leven naar Gods geboden (verticaal) of omdat wij niet omzien naar onze naasten (horizontaal). Dit is niet de plaats om uitgebreid in te gaan op de welvaartstheologie. Wat mij betreft leggen zij een verkeerd accent, anders dan de Bijbel of Jezus zelf. Zij richten zich op materiële voorspoed, terwijl dat nooit een doel op zich mag zijn. Hooguit een gevolg van de zegening van God. Jezus spoort ons aan om het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid te zoeken (Mattheüs 6:33). Franciscus van Assisi (1182-1232) groeide op in een van de welvarendste gezinnen van zijn dorp. Toch koos hij ervoor om zelf in volstrekte armoede te leven om zo in de voetsporen te treden van de vernederde Christus. Zijn vader die lakenhandelaar was probeerde hem tevergeefs op andere gedachten te brengen. Demonstratief legde hij in 1205 op het stadsplein al zijn kleding voor zijn vader neer en liep naakt weg. Franciscus noemde armoede het fundament van alle deugden. Het streven naar bezit zag hij als de wortel van alle zonde. Zijn volgelingen moesten letterlijk bedelen om geld om zo nederigheid en afhankelijkheid te leren. Zij werden daarom wel bedelmonniken genoemd. Dit is wel het andere uiterste ten opzichte van hetgeen de welvaartspredikers onderwijzen. Het leven van Franciscus toont wel aan dat armoede niet in alle gevallen een vloek hoeft te zijn en in geestelijk opzicht zelfs louterend kan werken. Aan de andere kant biedt God wel een uitweg als ons een armoedig bestaan lijkt te zijn toebedeeld. 

UITSPRAAK
Wat we ontvangen zit in datgene wat we geven.”
— Franciscus van Assisi

UITDAGING
Denk eens na hoe je concreet het juiste Bijbelse midden vindt tussen de opvattingen van de welvaartstheologie en die van Franciscus van Assisi. Wat spreekt je het meeste aan?                 

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.

Ons adres:
Gabriël en Encour
Zielhorsterweg 71
3813ZX Amersfoort
Netherlands
Add us to your address book