Auteur: Paul van der Laan
Dag 35: maandag 15 april 2019
Weekthema: Stille week
Geld of God?


UIT DE BIJBEL
Markus 11:15-17 En zij kwamen in Jeruzalem; en toen Jezus de tempel binnengegaan was, begon Hij hen die in de tempel verkochten en kochten, naar buiten te drijven; en de tafels van de wisselaars en de stoelen van hen die de duiven verkochten, keerde Hij om, en Hij liet niet toe dat iemand enig voorwerp door de tempel droeg. En Hij gaf onderwijs en zei tegen hen: Staat er niet geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken? Maar u hebt er een rovershol van gemaakt.
De laatste week van de veertigdagentijd staat in het teken van de lijdensweek. Vanwege het karakter van deze meditaties concentreren wij ons deze week op de gebeurtenissen in de laatste week van Jezus als mens op aarde in het licht van ons omgaan met geld en bezit. Volgens de synoptische evangeliën (Mattheüs 21:12v, Markus 11:15-18 en Lukas 19:45-46) vond de tempelreiniging plaats aan het begin van deze week. Jezus citeert hier Jesaja 56:7. Hij ergert zich klaarblijkelijk dat het laatste gedeelte van de tempel waar ook de heidenen nog mogen komen, ontsierd wordt door handel en winstbejag.

UIT HET LEVEN
Levendig herinner ik mij de discussie die plaatsvond in de kerk van mijn vrouw in Genk, België. Achterin de zaal was daar een boekentafel waar na de eredienst christelijke lectuur werd verkocht. “Dat is als handeldrijven in de tempel,” was de mening van sommige gelovigen. De vergelijking van de boekentafel in de kerk, waar men stichtelijke lectuur verkoopt en meestal vrijwilligers dienstdoen, met de op geldbeluste wisselaars in de tempel in Jeruzalem vond en vind ik wel erg ver gaan. De les die wel relevant is naar aanleiding van de Bijbeltekst van vandaag is dat er tijden en plaatsen zijn, waar we ons moeten richten op God en het even niet past om met geld en winstbejag bezig te zijn. Merkwaardig genoeg heb ik diezelfde ongepastheid enkele malen meegemaakt bij de Klaagmuur in Jeruzalem. Gelovigen steken daar briefjes in de muur met gebeden en dankzeggingen. Een bijzondere plek, waar ik mij graag afzonder om even met mijn God te spreken. Verschillende keren ben ik juist daar aangesproken door orthodoxe Joden, die mij vroegen of zij mij mochten zegenen. Niets verkeerd mee toch? Dat dacht ik ook. Maar na hun zegening, die soms gepaard ging met het binden van een rood draadje om mijn pols, kwam de aap uit de mouw. Of ik ook een donatie wilde geven aan een of ander diaconaal werk? Dan moet ik toch denken aan de les die Jezus Zijn discipelen meegaf: “U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.” (Mattheüs 10: 8). Er is niets verkeerds aan winst maken als dat op een eerlijke manier is verworven en het is nog beter als die winst aan goede doelen wordt besteed. Maar als we Zijn goede nieuws verkondigen, dan gaat het om het herstellen van de relatie tussen God en mens. Dat is zo een grote winst, dat al het andere daarbij vergeleken in het niet valt. 

UITSPRAAK
“Wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?”
 
— Jezus Christus (Markus 8:36)

UITDAGING
Het is een goed Nederlands gebruik om in het voorjaar een grote schoonmaak te houden. Bij de Joden doen zij dat kort voor het Pesach (Pasen) feest. Ook in ons geestelijk leven verzamelen wij ongemerkt veel vuil. Dit is een goede tijd om grote schoonmaak te maken in ons hart. Laat Jezus biddend toe om in je eigen tempel (1 Korinthe 6:19) grote schoonmaak te houden en je te heiligen voor Hem.         

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.

Ons adres:
Gabriël en Encour
Zielhorsterweg 71 
3813 ZX Amersfoort

Add Gabriel to your address book