Weekthema: Gerechtigheid

UIT DE BIJBEL – LUKAS 10:25-28
En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken, en zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Hij zei tegen hem: Wat staat er in de Wet geschreven? Wat leest u daar? Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. Hij zei tegen hem: U hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven.

De wetgeleerde citeert hier wat in zijn tijd beschouwd werd als een samenvatting van de tien geboden aan de hand van twee citaten uit de wet. Het eerste citaat uit Deuteronomium 6:5 (God liefhebben boven alles) werd beschouwd als de eerste tafel dus de eerste vijf geboden en het tweede citaat uit Leviticus 19:18b (je naaste liefhebben als jezelf) stonden voor de tweede tafel dus gebod 6 tot en met 10. Het tweede gebod is de uitwerking van het eerste gebod of, zoals Jezus zegt hieraan gelijk (Markus 12:31).  

UIT HET LEVEN
Op 31 juli 2001 wordt een granieten monument van ruim 2.300 kilo geplaatst op een centrale plaats in het hooggerechtshof gebouw van de staat Alabama. Het monument dat verwijst naar de Bijbelse tien geboden is daar geplaatst door de opperrechter Roy Moore, die de tien geboden als het morele fundament van de Amerikaanse wetgeving beschouwt. Het duurt niet lang of de plaatsing van het monument wordt juridisch aangevallen, omdat een aantal advocaten van mening is, dat dit in tegenspraak is met de vastgelegde scheiding tussen kerk en staat. Uiteindelijk moet het monument verdwijnen, hetgeen na veel juridisch getouwtrek op 27 augustus 2003 daadwerkelijk gebeurt (zie afbeelding). Wat mij stoort in dit proces is dat de tien geboden hier worden behandeld als onderdeel van de kerk. Zelf beschouw ik de tien geboden liever als een universele handleiding voor een menswaardig leven. Het is van toepassing voor elk mens, ongeacht van welk geslacht men is, welke seksuele geaardheid men heeft, van welk ras men afstamt of welke huidskleur men draagt. Het doet er zelfs niet toe of men al dan niet gelooft in een schepper. Als ik bijvoorbeeld een wasmachine koop,  dan is er een handleiding bij van de maker. Die weet hoe dit apparaat gemaakt is en wat ik moet doen als het niet meer werkt. Zo heeft God, onze schepper, in de tien geboden beschreven hoe wij dienen te leven. Het is zeker geen checklist of wij al dan niet in de hemel komen; daarvoor schieten wij allen tekort (Romeinen 3:23). Daarom pleit ik er voor om de tien geboden niet te beschouwen als iets dat wij gelovigen bezitten en waar alleen wij ons aan hebben te houden, maar als een unieke beschrijving hoe ieder mens bedoeld is. Dan kunnen er niet genoeg monumenten zijn, om ons daar aan te herinneren.

UITSPRAAK
De 10 geboden zijn voor de ongelovigen een stok om mee te slaan en voor de gelovigen een stok om mee te gaan.
Bron:Maarten Luther (1483–1546)

UITDAGING
Anders dan in de Bijbelse opsomming van de tien geboden (Exodus 20:3-17 en Deuteronomium 5:7-21) staat in de genoemde samenvatting de liefde centraal. Liefde naar God en van daaruit naar onze naaste. Probeer voortaan de geboden te vervullen vanuit de motivatie van de liefde en niet om aan de eis van God te voldoen. Bijvoorbeeld: Gods naam niet ijdel gebruiken, omdat je van Hem houdt en Hem respecteert.

Auteur: Paul van der Laan

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.